Espai del comerciant >> Comptabilitat i Facturacio >> Reglament de facturació

Ancla AnclaAnclaAnclaAmb data 1 de desembre, s'ha publicat en el BOE el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el nou Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, que és aplicable a partir de l'1 de gener de 2013 i deroga l'anterior Reglament contingut en el Reial decret 1496/2003.
En el present Quadern, passarem a fer un breu repàs a les modificacions i als aspectes nous de la nova regulació, amb especial incidència en aquells que amb major probabilitat afecten l'operatòria del comerciant minorista.

I. INTRODUCCIÓ
II. OBLIGACIÓ D'EXPEDICIÓ DE FACTURA
III. EXCEPCIONS A l'OBLIGACIÓ D'EXPEDIR FACTURA
IV. CLASSES DE FACTURES
V. CONTINGUT DE LES FACTURES COMPLETES O ORDINÀRIES
VI.CONTINGUT DE LES FACTURES SIMPLIFICADES
VII.ALTRES ASPECTES IMPORTANTS

I.  INTRODUCCIÓ

La fi d'aquest nou Reglament és transposar la Directiva 2010/45/UE sobre normes de facturació. No obstant això el Reglament de facturació aprovat no suposa una normativa molt diferent de l'anterior regulació, mantenint-se alguns dels preceptes de l'anterior Reglament de facturació amb idèntica redacció
Encara que en pàgines posteriors, s'analitzaran amb més detall, les principals novetats que s'introdueixen en el Reglament que s'aprova són les següents:

 • Per a una major seguretat jurídica dels empresaris o professionals es aclareixen els casos en els quals s'han d'aplicar les normes de facturació establides en aquest Reglament.
 • Com a novetat relativa a l’obligació d'expedir factura, s'estableix que no s'exigirà tal obligació en el cas de prestacions de serveis financers i de segurs exemptes de l'Impost sobre el Valor Afegit quan no es localitzen en el territori d'aplicació de l'Impost i estiguin subjectes al mateix en un altre Estat membre. No obstant això, l'obligació d'expedir factura roman quan aquestes operacions constituïssin prestacions interiors o es localitzen fora de la Comunitat.
 • S'estableix un sistema de facturació basat en dos tipus de factures: la factura completa o ordinària i la factura simplificada, que ve a substituir als denominats tiquets.
 • Les factures simplificades tenen un contingut més reduït que les factures completes o ordinàries i, excepte algunes excepcions, podran expedir-se, a elecció de l'obligat a la seua expedició, quan el seu import no excedissin de 400 euros, Impost sobre el Valor Afegit inclòs, quan es tracte de factures rectificatives o quan el seu import no excedissin de 3.000 euros, IVA inclòs, i es tracte, en aquest últim cas, d'algun dels supòsits respecte dels quals tradicionalment s'ha autoritzat l'expedició de tiquets en substitució de factures.
 • També suposa un decidit impuls a la facturació electrònica, sota el principi d'un mateix tracte per a la factura en paper i la factura electrònica, com a instrument per a reduir costos i fer més competitives a les empreses.
 • S'estableix una nova definició de factura electrònica com aquella factura que, complint els requisits establits en el propi Reglament, haja sigut expedida i rebuda en format electrònic.
 • En tot cas, les factures en paper o electròniques han de reflectir la realitat de les operacions que documenten i correspondrà als subjectes passius garantir aquesta certitud durant tota la seua vigència, sense que aquesta exigència pugui suposar la imposició de noves càrregues administratives als empresaris o professionals.
 • D'altra banda, per a millorar el funcionament del mercat interior, s'imposa un termini harmonitzat per a l'expedició de factures en determinats lliuraments de béns o prestacions intracomunitàries. Aquest serà abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s'haja produït la meritació de l'impost, sempre que el destinatari sigui un empresari o professional. Aquest termini resulta d'aplicació igualment a les factures recapitulatives.

Per a finalitzar és introducció, és important destacar la naturalesa tributària de la norma a l'efecte de la interposició de les possibles reclamacions economicoadministratives, les controvèrsies que puguin produir-se en relació amb l'expedició, rectificació o remissió de factures o de documents substitutius

ANAR A dalt

II. OBLIGACIÓ D'EXPEDICIÓ DE FACTURA

El Reglament de facturació de 2012 manté pràcticament en idèntics termes que l'anterior els supòsits d'obligació d'expedir factura i les seues excepcions, amb l'excepció que es dispensa d'aquesta obligació, a determinades prestacions de serveis financers i d'assegurances.

Així, el nou Reglament en el seu article 1 estableix de manera genèrica l'obligació que concerneix a tots els empresaris o professionals de  expedir factura i còpia d'aquesta pels empresaris o professionals, pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzen en el desenvolupament de la seua activitat, incloses les operacions no subjectes i les subjectes però exemptes de l'impost, així com en el cas de pagaments anticipats.

Concretament, l'apartat 2 manté l'obligació d'emetre factura per les següents operacions:

 • Aquelles en les quals el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, així com qualssevol altres en què el destinatari així ho exigissin per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària
 • Els lliuraments intracomunitaris de béns exemptes de l'article 25 de la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit
 • Els lliuraments de béns sota la modalitat de vendes a distància els lliuraments de béns objecte d'impostos especials de la Llei de l'IVA, que s’entenguin realitzades en el territori d'aplicació de l'impost.
 • Els lliuraments de béns que han de ser objecte d'instal·lació o muntatge abans de la seua posada a disposició
 • Aquelles de les quals siguin destinatàries persones jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals o les Administracions públiques a què es refereix l'article 2 de la Llei 30/1992.

No obstant això, una de les novetats més importants del nou  respecte a l'anterior, consisteix en el fet que s'aclareixen els casos en els quals s'han d'aplicar la normativa espanyola de facturació establida en el propi Reglament, introduint les següents regles:

 1. Quan el lliurament de béns o la prestació de serveis s'entengui realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, excepte que el proveïdor o el prestador no estigui establit en el citat territori, el subjecte passiu sigui el destinatari per a qui es realitzi l'operació i la factura no sigui expedida per aquest, per tindre acord amb el subjecte passiu per a expedir les factures.
 2. Quan el proveïdor o prestador estigui establit en el territori d'aplicació de l'Impost o tingui en el mateix un establiment permanent o, en defecte d'això, el lloc del seu domicili o residència habitual, a partir del qual s'efectua el lliurament de béns o prestació de serveis i aquest lliurament o prestació, conforme a les regles de localització aplicables a aquestes, no s’entengui realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, en els següents suposats:
  • Quan l'operació estigui subjecta en un altre Estat membre, el subjecte passiu de l'Impost sigui el destinatari per a qui es realitzi l'operació i la factura no sigui materialment expedida per aquest últim en nom i per compte del proveïdor del bé o prestador del servei
  • Quan l'operació s’entengui realitzada fora de la Comunitat (UE).

ANAR A dalt

III.  EXCEPCIONS A LAOBLIGACIÓN D'EXPEDICIÓ DE FACTURA

L'article 3 del Reglament de facturació de 2012, en similars termes al precepte homònim del Reglament de facturació de 2003, estableix aquelles operacions respecte de les quals no existeix obligació de facturació

Les excepcions a l'obligació d'expedir factures continuen afectant les següents operacions:

El nou Reglament incorpora una novetat en establir l'article 3.2 que si es tracta de serveis financers i d'assegurances exemptes d'IVA no existirà l'obligació d'emetre factura, tant si s'entenen realitzades en el territori d'aplicació de l'impost com en un altre Estat membre de la Unió Europea.

ANAR A dalt

IV. CLASSES DE FACTURES

Amb l'entrada en vigor l'1 de gener de 2013 del nou Reglament de facturació aprovat en el Reial decret 1619/2012, existeix dos tipus de factures: completa i simplificada, desapareixent el tiquet.

S'impulsa la factura simplificada, que serà la que s'haja d'emetre en totes aquelles activitats per a les quals abans era suficient amb un tiquet. Enfront del tiquet, la factura simplificada pretén ser un document justificatiu una mica més formal, ja que incorpora uns certs requisits per a la seua emissió, encara que sense arribar al nivell d'una factura completa, evitant d'aquesta manera la major complexitat administrativa que això suposaria.

La novetat fonamental és per tant el fet que els actuals tiquets se substitueixen per factures simplificades i  aquestes poden emetre's, a elecció de l'obligat a la seua expedició, en els següents casos:

A més, sense perjudici de l'anterior, també es permet la seua emissió si el seu import no supera els 3.000, IVA inclòs, en cas de donar-se alguna de les operacions següents:

 • Aquelles en les quals el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, així com qualssevol altres en què el destinatari així ho exigissin per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.
 • Els lliuraments intracomunitaris de béns exemptes de l'article 25 de la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el Valor Afegit.
 • Els lliuraments de béns sota la modalitat de vendes a distància els lliuraments de béns objecte d'impostos especials de la Llei de l'IVA, que s’entenguin realitzades en el territori d'aplicació de l'impost.
 • Els lliuraments de béns que han de ser objecte d'instal·lació o muntatge abans de la seua posada a disposició.
 • Aquelles de les quals siguin destinatàries persones jurídiques que no actuen com a  empresaris o professionals o les Administracions públiques a què es refereix l'article 2 de la Llei 30/1992.
  1. Quan el lliurament de béns o la prestació de serveis s’entengui realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, excepte que el proveïdor o el prestador no estigui establit en el citat territori, el subjecte passiu sigui el destinatari per a qui es realitzi l'operació i la factura no sigui expedida per aquest, per tindre acord amb el subjecte passiu per a expedir les factures.
  2. Quan el proveïdor o prestador estigui establit en el territori d'aplicació de l'Impost o tingui en el mateix un establiment permanent o, en defecte d'això, el lloc del seu domicili o residència habitual, a partir del qual s'efectua el lliurament de béns o prestació de serveis i aquest lliurament o prestació, conforme a les regles de localització aplicables a aquestes, no s’entengui realitzada en el territori d'aplicació de l'Impost, en els següents suposats:
   • Quan l'operació estigui subjecta en un altre Estat membre, el subjecte passiu de l'Impost sigui el destinatari per a qui es realitzi l'operació i la factura no sigui materialment expedida per aquest últim en nom i per compte del proveïdor del bé o prestador del servei.
   • Quan l'operació s’entengui realitzada fora de la Comunitat (UE).
   • Les operacions exemptes de l'IVA en virtut de l'article 20.Un de la Llei de l'IVA, mantenint-se l'obligació d'expedir factura en les operacions exemptes segons els apartats 2n, 3r, 4t, 5é, 15é, 20é, 21é, 22é, 24é i 25é del citat article (exempcions per serveis sanitaris, immobiliàries i tècniques).
   • Les realitzades per empresaris o professionals acollits al recàrrec d'equivalència. No obstant això, haurà d'expedir-se factura en tot cas pels lliuraments d'immobles en les quals el subjecte passiu haja renunciat a l'exempció, a les quals es refereix l'article 154.2 de la Llei de l'IVA.
   • Les realitzades per empresaris o professionals acollides al règim simplificat de l'IVA, llevat que la determinació de les quotes reportades es realitzi en funció del volum d'ingressos.
   • Les operacions respecte de les quals així s'haja autoritzat l'Agència Estatal de l'Administració Tributària en relació amb sectors o empreses determinades, amb la finalitat d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats empresarials o professionals
   • quan l'import de l'operació no excedissin de 400 euros, IVA inclòs
   • quan haja d'expedir-se una factura rectificativa

Aquests últims supòsits coincideixen amb els casos que, amb el Reglament de facturació anterior, era possible expedir tiquet en lloc de factura.

No podrà expedir-se factura simplificada per les següents operacions:

 • Lliuraments intracomunitaris de béns.
 • Lliuraments de béns de l'art. 68.3 i 68.5 de la Llei de l'IVA (lliuraments de béns l'expedició o el transport dels quals s’inicia en un altre Estat membre amb destinació a l'esmentat territori i concorreguem determinats requisits i determinats lliuraments de béns que siguin objecte d'Impostos Especials) quan es realitzen en el territori d'aplicació de l'Impost.
 • Lliuraments de béns o prestacions de serveis realitzades en l'en el territori d'aplicació de l'Impost, quan el proveïdor del bé o el prestador del servei no estigui establit, el subjecte passiu sigui el destinatari i la factura sigui expedida per aquest en estar autoritzat pel proveïdor o el prestador.
 • Quan el proveïdor o prestador estigui establit en el territori d'aplicació de l'impost o tingui en el mateix un establiment permanent o, en defecte d'això, el lloc del seu domicili o residència habitual, a partir del qual s'efectua l'operació, i conforme a les regles de localització se situí fora del territori d'aplicació de l'Impost, en els següents suposats:
  • Operació subjecta en un altre Estat membre, el subjecte passiu sigui el destinatari, i aquest no expedissin la factura per no estar autoritzat pel subjecte passiu
  • Operació s’entengui realitzada fora de la UE.

El Departament de Gestió Tributària de la AEAT podrà, quan apreciï que les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat de què es tracte, o bé les condicions tècniques d'expedició de les factures simplificades, ho recomanen:

 1.  Autoritzar la seua expedició en supòsits diferents
 2. Exigir la inclusió d'esments addicionals a les assenyalades en els apartats anteriors, sense que, en cap cas, pugui exigir-se més informació que aquella a la qual fa referència del contingut mínim de les factures simplificades.
 3. Autoritzar l'expedició de factures simplificades que no incloguin determinats esments sempre que es faci constar la quota tributària o les dades que permeten calcular-la.

Els acords hauran de ser objecte de la deguda publicitat per part de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

ANAR A dalt

V.CONTINGUT DE LES FACTURES COMPLETES O ORDINÀRIES

D'acord amb el que s'estableix en l'article 6 del Reglament de facturació de 2012 tota factura i les seues còpies hauran de contenir les dades o requisits que se citen a continuació:

 • Número i, en el seu cas, sèrie. La numeració de les factures dins de cada sèrie serà correlativa. Es manté la possibilitat d'expedir factures mitjançant sèries separades, mantenint-se l'obligació d'expedir sèries separades en els supòsits de facturació pel destinatari o un tercer i en el cas de factures rectificatives
 • La data de la seua expedició.
 • Nom i cognoms, raó o denominació social completa, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions.
 • Número d'Identificació Fiscal
 • Domicili, tant de l'obligat a expedir factura com del destinatari de les operacions. Cal destacar com a novetat que la consignació del domicili del destinatari de les operacions serà obligatòria encara tractant-se de persones físiques que no actuen com a empresaris o professionals
 • Descripció de les operacions, així com qualsevol descompte o rebaixa que no estigui inclòs en aquest preu unitari.
 • El tipus impositiu o tipus impositius, si escau, aplicats a les operacions.
 • La quota tributària que, en el seu cas, es repercutissin, que haurà de consignar-se per separat.
 • La data en què s'hagen efectuat les operacions que es documenten o en la qual, en el seu cas, s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data diferent a la d'expedició de la factura
 • En el cas que l'operació que es documenta en una factura estigui exempta de l'Impost, una simple indicació que l'operació està exempta
 • En cas que sigui l'adquirent o destinatari del lliurament o prestació qui expedissin la factura en lloc del proveïdor o prestador, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 d'aquest Reglament, serà necessària l'esment "facturació pel destinatari".
 • En cas d'aplicació del règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, haurà de realitzar-se l'esment "règim especial dels béns usats", "règim especial dels objectes d'art" o "règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció".

Aquesta informació que s'haurà d'incloure és la mateixa que les actuals factures. No obstant això cal tindre en compte algunes novetats introduïdes pel nou Reglament:

 • La supressió de l'esment obligatori que havia de realitzar-se quan s'emetia una còpia de la factura, atorgant-se així un tractament homogeni a les factures emeses pel subjecte passiu, sense diferenciar si estem davant la factura original emesa o una còpia d'aquesta
 • Se suprimeix en general la dispensa en la consignació de les dades d'identificació del destinatari que no tingués la condició d'empresari o professional respecte d'operacions la contraprestació de les quals fora inferior a 100 euros, encara que en la majoria dels casos suposats, aquesta supressió no tindrà majors implicacions puix que podrà emetre's factura simplificada.

D'altra banda, el nou reglament estableix l'addició de determinada informació en els següents casos:

 • En operacions exemptes d'IVA: inclusió del precepte de la Llei en què s'estableix l'exempció.
 • En cas que la factura l'emeta el destinatari per un acord amb el proveïdor, es farà esment de "facturació pel destinatari".
 • En cas que el subjecte passiu de l'IVA sigui l'adquirent o destinatari, es farà l'esment de "inversió del subjecte passiu".
 • En cas de lliurament de mitjans de transport nous a altres Estats membres, es detallarà les característiques, data de primera posada en servei i distàncies recorregudes i / o hores de navegació o vol realitzades fins al seu lliurament.
 • En cas de l'aplicació del règim especial de les agències de viatges, es consignarà l'esment de "règim especial de les agències de viatges".

ANAR A dalt

VI. CONTINGUT DE LES FACTURES SIMPLIFICADES

Les factures simplificades contindran les dades següents:

 • Número i sèrie correlatives. Igual que en la factura ordinària, podran expedir-se sèries diferents si existeix una causa justificada, com ocorre quan es compta amb diferents establiments de negoci o quan es realitzen operacions de diferent naturalesa. També s'emetrà una altra sèrie per a les factures simplificades rectificatives o per a les expedides pel destinatari de l'operació o un tercer.
 • La data d'expedició. Aquest esment constitueix una novetat respecte al contingut dels tiquets.
 • La data en què s'han realitzat les operacions o en què s'haja rebut el pagament anticipat, sempre que es tracte d'una data diferent a la d'expedició de la factura, sent també un nou requisit
 • Nom o raó social completa i Número d'Identificació Fiscal.
 • Descripció del servei prestat o dels béns entregats.
 • Tipus impositiu aplicat, incloent de manera opcional l'expressió 'IVA inclòs'. Si s'hagueren aplicat diferents tipus d'IVA, s'indicaran les bases imposables de manera separada.
 • Contraprestació total.
 • D'acord amb la nova regulació, les factures rectificatives podran ser simplificades. No obstant això en aquest cas, ha de realitzar-se una referència expressa i inequívoca de la factura rectificada i de les especificacions que es modifiquen.

Els tiquets als quals substitueixen les factures simplificades no complien els requisits formals previstos en la Llei de l'IVA a l'efecte d'exercir el dret a la deducció

Per això i per a complir amb els requisits formals per a poder exercitar el dret a la deducció de les quotes de l'IVA, en les factures simplificades s'estableixen uns esments addicionals que han de consignar-se :

Les factures simplificades que no consignen les dades obligatòries addicionals assenyalats mantindran el mateix tractament fiscal que els tiquets a l'efecte de la deduïbilitat de l'IVA

Finalment, com ja vam veure en el punt IV, cal ressaltar que l'Administració Tributària podrà exigir la inclusió d'esments addicionals a les previstes, sense que en cap cas pugui exigir-se més informació que l'obligatòria per a les factures ordinàries o autoritzar l'omissió de determinats esments.

 • quan el destinatari de l'operació sigui un empresari o professional que pretengui exercitar el dret a la deducció, haurà d'exigir a l'expedidor de la factura simplificada, a més dels esments detallats en el contingut de la factura simplificada, la consignació en la factura simplificada de les següents dades:
  • Número d'Identificació Fiscal
  • La quota tributària que, en el seu cas, es repercutissin, que haurà de consignar-se per separat.
 • quan el destinatari de l'operació no sigui un empresari o professional també hauran de fer-se constar les dades addicionals detallades anteriorment si pretén exercitar qualsevol dret de naturalesa tributària. Per exemple, adquisició de béns o de serveis que donen lloc a una deducció estatal o autonòmica en seu de l'IRPF de l'adquirent.

ANAR A dalt

VII. ALTRES ASPECTES IMPORTANTS

 1. Mitjans d'expedició. La factura electrònica

En el nou Reglament s'inclou una definició del que haja d'entendre's per factura electrònica. Es defineix com aquella factura que s’ajusti al que s'estableix en el Reglament i que haja sigut expedida i rebuda en format electrònic, estant condicionada al fet que el seu destinatari haja donat el seu consentiment.

Cal tindre en compte que no totes les factures emeses en format electrònic es poden considerar "factura electrònica". Les factures emeses en format electrònic, per exemple mitjançant programari de comptabilitat o de processament de textos, que hagen sigut enviades i rebudes en paper no són factures electròniques. D'altra banda, les factures emeses en format paper que siguin escanejades, enviades i rebudes per correu electrònic es poden considerar factures electròniques.

D'altra banda, s'estableix una igualtat de tracte entre la factura en paper i l'electrònica perquè el subjecte passiu pugui expedir per via electrònica sense necessitat que la mateixa quedi subjecta a l'ús d'una tecnologia determinada. Així, s'assenyala que les factures poden expedir-se per qualsevol mitjà, en paper o en format electrònic, que permet garantir a l'obligat a la seua expedició l'autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seua llegibilitat des de la seua data d'expedició i durant tot el període de conservació. L'autenticitat de l'origen i la integritat del contingut de la factura pot garantir-se per qualsevol mitjà de prova admès en Dret. L'autenticitat de l'origen de la factura ha de garantir la identitat de l'obligat a la seua expedició i de l'emissor de la factura i la integritat del contingut ha de garantir que el mateix no ha sigut modificat.

D'altra banda L'apartat 2 de l'article 9 del Reglament de facturació de 2012 preveu: 'L'expedició de la factura electrònica estarà condicionada al fet que el seu destinatari haja donat el seu consentiment'. La idea que subjeu és que no es pot imposar la facturació via electrònica, sinó que es requereix que el destinatari accepte el seu ús. El fet que es requerissin uns certs mitjans informàtics pot convertir en una càrrega molt onerosa la gestió de factures electròniques per a aquells contribuents menys sofisticats, per la qual cosa sembla una previsió raonable.

ANAR A dalt

B. Termini per a l'expedició de la factura

Cal tindre en compte els següents aspectes:

 • Si el destinatari és un particular es manté que la factura ha d'emetre's en el moment de realitzar-se l'operació.
 • En cas que el destinatari sigui un empresari o professional, s'emetran abans del dia 16 del mes següent en què es fa l'operació.
 • Podran incloure's en una sola factura diferents operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari (factures recapitulatives) sempre que les mateixes s'hagen efectuat dins d'un mateix mes natural. Aquestes factures hauran de ser expedides com a màxim l'últim dia del mes natural en el qual s'hagen efectuat les operacions que es documenten en elles. En cas que sigui un empresari o professional, l'emissió es realitzarà abans del dia 16 del mes següent
 • Per a lliuraments intracomunitaris de béns, s'estableix com a novetat que les factures hauran d'expedir-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en què s’iniciï l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent.

ANAR A dalt

C. Facturació pel destinatari o per un tercer

L'article 5 del Reglament de facturació de 2012 continua permetent que l'obligació d'expedir factura pugui ser complida materialment pel destinatari de l'operació o per un tercer. En qualsevol cas, el responsable del compliment de les obligacions de facturació continua sent l'empresari o professional o subjecte passiu que entrega el bé o presta el servei.

Els requisits exigits perquè pugui ser complida aquesta obligació pel destinatari o per tercer es mantenen quasi en idèntics termes respecte a la regulació anterior. Així, per a l'encàrrec de l'execució material de la factura al destinatari s'exigeix:

 • Que existissin un acord a aquest efecte entre l'empresari o professional que realitzi les operacions i el destinatari d'aquestes. Si bé el nou Reglament no exigeix que aquest acord estigui documentat per escrit, sí que requereix que s'haja subscrit amb caràcter previ a la realització de les operacions i s'especifiquen en ell les operacions a les quals es referissin.
 • Cada factura així expedida haurà de ser objecte d'un procediment d'acceptació per part de l'empresari o professional que haja realitzat l'operació. Aquest procediment haurà d'ajustar-se al que determinen les parts.
 • El destinatari de les operacions que procedissin a l'expedició de les factures haurà de remetre una còpia a l'empresari o professional que les va realitzar.

Finalment, l'apartat 4 de l'article 5 del Reglament de facturació de 2012 exigeix que quan el destinatari de les operacions o el tercer al qual s'haja encomanat l'execució material de les factures no estiguin establits a la Unió Europea únicament cabrà l'expedició per part del destinatari o d'un tercer de factures si existeix una prèvia comunicació a la AEAT. Recordem que el Reglament de facturació de 2003 exigia una prèvia autorització per part de l'Administració tributària.

ANAR A dalt

D. Moneda i llengua

El nou Reglament manté en idèntic termes la regulació anterior quant a la moneda i llengua en què es poden expressar i expedir les factures:

 • els imports que figuren en les factures podran expressar-se en qualsevol moneda, a condició que l'import de l'impost que, en el seu cas, es repercutissin s’expressi en euros
 • les factures continuaran podent-se expedir en qualsevol llengua. No obstant això, l'Administració Tributària, quan ho consideri necessari, podrà continuar exigint una traducció al castellà o a una altra llengua oficial d'Espanya de les factures expedides en una llengua no oficial que corresponguin a operacions efectuades en territori d'aplicació de l'impost així com de les rebudes pels empresaris o professionals o subjectes passius establits en aquest territori.

ANAR A dalt

E. Factures recapitulatives, rectificatives i duplicats

E.1. Factures recapitulatives

La possibilitat d'emetre factures recapitulatives es manté en els mateixos termes que en el Reglament anterior: poden incloure diferents operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari sempre que les mateixes s’hagin efectuat dins d'un mateix mes natural

La regla general es manté en què les factures recapitulatives han de ser expedides com a màxim l'últim dia del mes natural en el qual s'hagen efectuat les operacions que es documenten en elles.

S'estableix una regla especial quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal: en aquests casos l'expedició haurà d'efectuar-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en el curs del qual s'hagen realitzat les operacions.

E.2. Factures rectificatives

Respecte a les factures rectificatives, recordem que s'han d'expedir en els següents suposats:

 • Quan la factura original no complissin algun dels requisits establits com a obligatoris tant per a la factura completa o ordinària com per a la factura simplificada.
 • Quan les quotes repercutides s'hagueren determinat incorrectament
 • Quan es produïssin circumstàncies que, d'acord amb la Llei de l'IVA, donen lloc a la modificació de la base imposable.

El nou Reglament Respecte a les factures rectificatives s'han introduït diverses modificacions:

 • El Reglament de facturació de 2003 es referia, únicament a la substitució de documents substitutius per factures, mentre que el Reglament de facturació de 2012 afegeix la possibilitat, al costat de la substitució de factures simplificades, del 'bescanvi' de factures simplificades per factures ordinàries
 • Pel que fa al contingut:
  • Desapareix la necessitat d'esmentar la seua condició de document rectificatiu. No obstant això, ha d'expedir-se en una sèrie diferent, ha d'identificar-se la factura rectificada i han de constar els elements que es modifiquen.
  • Desapareix el requisit que establia que havia de constar la descripció de la causa que motiva la rectificació
  • No serà necessari indicar el període o períodes d'autoliquidació en els quals es van realitzar les operacions a què es refereix la rectificació.

Finalment ressaltar que:

 • Es manté l'obligació d'emetre la factura rectificativa tan prompte com l'obligat a expedir-la tingui constància de les circumstàncies que obliguen a la seua expedició, sempre que no haguera transcorregut quatre anys a partir del moment en què es va reportar l'impost
 • si una factura rectificativa ha de ser objecte d'una nova rectificació, haurà d'expedir-se una nova factura rectificativa que faci referència a l'anterior factura rectificativa i no a la factura original que ja va ser objecte de rectificació

E.3. Duplicats

L'article 14 del Reglament de facturació de 2012 permet l'emissió de duplicats de la factura original en els mateixos termes que el Reglament de facturació de 2003. Per tant, s'admet l'emissió de duplicats en els següents casos:

 • Quan en una mateixa operació de lliurament de béns o prestació de serveis concorregueren diversos destinataris, i en aquest cas haurà de consignar-se en l'original i en cadascun dels duplicats la porció de base imposable i de quota repercutida a cadascun d'ells.
 • En els supòsits de pèrdua de l'original per qualsevol causa.

Els duplicats tenen la mateixa eficàcia que els documents originals i en cadascun dels exemplars haurà de continuar fent-se constar l'expressió 'duplicat'.

ANAR A dalt

F. Terminis per a la remissió (no emissió) de les factures als seus destinataris

Es tracta d'una matèria que no ha patit modificació significativa, mantenint-se l'obligació de remissió de les factures, sense especificar obligacions diferents en relació amb les factures en paper i les factures electròniques.

Es mantenen els dos tipus de terminis de remissió que existien amb el Reglament de facturació de 2003:

 • Termini general: l'obligació de remissió haurà de complir-se en el mateix moment de la seua expedició.
 • Termini especial: opera solament quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, i segons el qual, les factures podran remetre's en el termini d'un mes a partir de la data de la seua expedició.

Cal ressaltar que, en tots dos casos, l'inici del còmput del termini de remissió es refereix al moment de la seua expedició i no al de la meritació de les operacions, havent-se de tindre en compte, per tant, moment en el qual naix l'obligació d'expedició de les factures i la data efectiva d'expedició

ANAR A dalt

G. Conservació de les factures

Sense perjudici del que s'estableix en altres disposicions, els documents acreditatius del dret a deducció i les factures o documents substitutius expedits –tots ells amb el seu contingut original- han de conservar-se en els terminis establits en la Llei General Tributària, és a dir 4 anys.

Encara que s'obliga al fet que siguin guardats de manera ordenada, no és necessari seguir un ordre cronològic.

Aquesta obligació de conservació podrà complir-se materialment per un tercer, que actuarà en tot cas en nom i per compte de l'obligat. Serà aquest últim, en tot cas, el responsable del compliment de les obligacions en aquesta matèria.

S'estableix que en els casos de delegació a un tercer de l'obligació de conservació, si el mateix no està establit a la UE, únicament cabrà el compliment d'aquesta obligació prèvia comunicació a la AEAT (anteriorment s'exigia autorització).

Es determina la necessitat que els documents, en paper o en format electrònic, s'hauran de conservar per qualsevol mitjà que permet garantir a l'obligat a la seua conservació l'autenticitat del seu origen, la integritat del seu contingut i la seua llegibilitat.

Quant a la forma de conservació, el Reglament atorga llibertat de forma sempre que es garantissin l'accés als documents per part de l'Administració Tributària sense demora, excepte causa justificada. En particular, es contempla la possibilitat de conservació per mitjans electrònics de les factures rebudes i expedides, els justificants comptables i les còpies de les altres factures expedides.

Aquesta obligació pot ser complida per un tercer, que actuarà en nom i per compte del subjecte passiu. Si el tercer té la seua residència fora de la Comunitat Europea haurà de complir regles especials. Tot això, garantint la possibilitat d'accés en línia als documents per l'Administració Tributària.

ANAR A dalt


Reglament de facturació (Quadern) (82)

Els nostres serveis

Novedades

Actualitat Notícies

Calendari comercial

Esdeveniment comercial
Festiu hàbil per a la pràctica comercial
Level AA conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
© 2024 - Ajuntament de Castelló - Conselleria d'Innovació, Industria, Comerç i Turisme